Rehabilitacja NFZ znaczna niepelnosprawnosc

Serdecznie zapraszamy na fizjoterapię ambulatoryjną dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności!

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności precyzuje zakres wsparcia osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Jedną ze kluczowych zmian jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji.

Ustawa jest dobrym rozwiązaniem w odniesieniu do obszaru rehabilitacji. Najważniejszym jej elementem jest poprawienie dostępności do rehabilitacji i skrócenie czasu oczekiwania (korzystanie poza kolejnością), a zniesienie limitów finansowania ma na celu umożliwienie wdrożenia  zindywidualizowanej terapii i dostosowanie jej potrzeb do realnych potrzeb pacjenta.

BEZ LIMITÓW

W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności ustawa znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu. Dla pacjenta oznacza to możliwość prowadzenia zindywidualizowanej i lepiej dostosowanej do jego potrzeb terapii. Po danym cyklu terapeutycznym, którego długość została określona w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w prawie świadczeń gwarantowanych w zakresu rehabilitacji medycznej (Dz.U. z 2018 poz. 465), pacjent będzie mógł wystąpić o dalsze usprawnianie na podstawie orzeczenia i nowego skierowania. Warto pamiętać, że intensywność terapii musi być dostosowana do danego pacjenta. Zbytnia intensywność może przynieść negatywne skutki, o czym czasami zapominają pacjenci, którzy pragnąc szybkich czy bardziej spektakularnych efektów przeciążają swoje organizmy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:

1) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

wydane przez:

a) powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

b) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2) za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;

b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

c ) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;

e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby

3) wyroki sądowe

Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:

a) orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

b) decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych

stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych

Uwaga! W przypadku uzyskania wyroku sadowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sadu zawartym w wyroku.

Ważne! W przypadku braku wewnętrznej spójności wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i orzeczenia zespołu wojewódzkiego w części nie zaskarżonej zespoły wojewódzkie nie są uprawnione zarówno do zmiany orzeczenia w części niezaskarżonej, jak też zmiany wyroku sądu celem zapewnienia wewnętrznej spójności takiego rozstrzygnięcia. Zespoły wojewódzkie są związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.

4) legitymacje

Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu.

Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.

Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej, nie pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, należy prosić o okazanie dokumentu źródłowego tj. orzeczenia.

Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.

Infografika przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia nt Rehabilitacji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  - POBIERZ KLIKAJĄC TUTAJ.

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Kontakt:

Recepcja: 18 53 51 770
Poradnia rehabilitacyjna:
18 53 51 797
Pracownia fizjoterapii:
18 53 51 792
Oddział rehabilitacji:
18 53 51 572
Kierownik ds. turnusów ZUS: 18 53 51 766

33-331 Stróże 413,
woj. małopolskie, Polska

NIP: 7381778443, REGON: 491860140, Numer KRS: 0000028676
Numer konta:
43 1050 1722 1000 0012 0317 9021

Zapisz się do Newslettera, aby otrzymywać informacje o naszym Centrum!